Verejne prístupná odborná informačná služba

Práve ste vstúpili do verejno-prístupnej oblasti, ktorá obsahuje informácie o všetkých liekoch spoločnosti Green-Swan Pharmaceuticals. Povinnosť zriadiť túto "Verejno-prístupnú odbornú informačnú službu - VPOIS" vyplýva zo Zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach č. 362/2011 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  • Aktuálne informácie o liekoch spoločnosti Green-Swan Pharmaceuticals CR, a. s. nájdete na stránkach Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv www.sukl.sk.
  • Súhrn charakteristických vlastností lieku Devenal 500 mg filmom obalené tablety (SPC)
  • Odborníkom v zdravotníctve sú určené informácie zo súhrnu charakteristických vlastností lieku (SmPC) a laickej verejnosti informácie z písomnej informácie pre používateľa (PL).

Hlásenie nežiaducich príhod:

Pacienti by vždy mali požiadať o radu svojho lekára v prípade výskytu nežiaducich príhod.

V prípade otázok na konkrétny prípravok spoločnosti Green Swan Pharmaceuticals a.s. nás kontaktujte na adrese našej pharmacovigilančnej a lekárskej služby – safety@pharma-service.cz alebo na 24/7 telefónnom čísle +420 777 188 722 či +420 602 290 022.