Zásady spracovania osobných údajov

Prihlásením sa k odberu newsletterov súhlasíte so spracovaním osobných údajov pre účely oslovovania s marketingovými ponukami prevádzkovateľa:
Green-Swan Pharmaceuticals CR a.s., so sídlom Dr. 1662/27, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 06680437

Právnym základom spracovania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, ktorý môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Čas platnosti súhlasu uplynie po 5 rokoch odo dňa udelenia súhlasu.

Osobné údaje budú na požiadanie poskytnuté súdom, orgánom činným v trestnom konaní, prípadne Českej obchodnej inšpekcii za účelom kontroly komunikácie marketingových kampaní (týka sa lekární / kamenných predajní). Osobné údaje nebudú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.
V záujme prispôsobenia marketingových ponúk Vašim individuálnym potrebám bude prevádzkovateľ na základe histórie Vašich objednávok vytvárať personalizované marketingové ponuky. Na vytváranie personalizovaných marketingových ponúk bude využívať Vaše cookies a Google Analytics. V súvislosti so spracovaním osobných údajov si Vás súčasne dovoľujeme upozorniť na to, že poskytnutím osobných údajov našej spoločnosti nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má najmä právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracovania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracovaniu osobných údajov (vrátane profilovania) a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výhradne na automatizovanom spracovaní (vrátane profilovania). Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Spoločnosť Green-Swan Pharmaceuticals vyhovie oprávnenej žiadosti dotknutej osoby vždy v rozsahu, v akom je to technicky možné.
Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy: info@gsklub.sk
Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:
1. emailovou správou zaslanou na emailovú adresu info@gsklub.sk
2. telefonicky 736 755 377 alebo
3. zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu "GDPR - odvolanie súhlasu" na obálke.